Ochrana osobných údajov

 

Podľa §10 Zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Vám v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov dávame na vedomie nasledovné:

a) Nahrávacia spoločnosť Semeš Recording so sídlom Lysiná 695, 916 21 Čachtice je prevádzkovateľom internetovej stránky www.kliment.sk v ktorom budú vaše osobné údaje spracúvané.

b) Účelom spracúvania osobných je riadne a úplné vykonávanie aktivít v súvislosti s členstvom a registráciou na zabezpečenie vernostných zliav a iných bonusových akcií pre verných klientov

c) Pre splnenie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov naša spoločnosť využíva nasledovných zmluvných sprostredkovateľov:
• ModeRato, s.r.o.
• Silvia Klimentová - ModeRato, umelecká agentúra a Eshop

d) Podmienky spracúvania osobných údajov:

• Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované formou Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.
• Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.

e) Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov:
• Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné

f) Príjemcovia:
• Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorý splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých výkon priamo súvisí so splnením účelu spracúvania.

g) Zverejňovanie:
• Osobné údaje nebudú zverejnené.

h) Tretie krajiny:
• Osobné údaje nebudú sprístupnené príjemcom v tretej krajine.

i) Práva dotknutej osoby:
• Zároveň Vás poučujem o existencii práv dotknutej osoby uvedených v §20 zákona.